Služby v oblasti digitalizácie

Služby v oblasti digitalizácie

Firma microform, s.r.o. poskytuje  individuálne, efektívne a flexibilné služby v oblasti outsourcingu back-office procesov a digitalizácie dokumentov, počnúc jednoduchšími manipulačnými činnosťami s  dokumentami až po komplexnú administratívnu podporu klientských aktivít.

Náš tím orientuje svoje aktivity napríklad  na  oblasti optimalizovania a automatizovania procesov a spracovania dokumentov. Pretváranie dokumentov do elektronickej podoby, ako aj získavanie údajov z dokumentov a ich indexácia, klasifikácia, či triedenie sú súčasťou každodennej práce.

Pre pamäťové a fondové inšitúcie ponúka svoje služby v oblasti spracovania textového dedičstva obsiahnutého na rôznych nosičoch ako sú knihy, noviny, časopisy, zborníky, pohľadnice, rukopisy, mikrofilmy, mikrofiše a iné. Zaoberá sa oblasťou digitalizácie od jej plánovania, prípravy a riadenia projektu digitalizácie, technologickými postupmi spracovania obrazu s textom a textu, až po archiváciu a sprístupnenie podľa platných medzinárodných štandardov.

Problematika digitalizácie a digitálneho uchovávania spojená s konverziou textových objektov zahŕňa oblasti ako sú digitalizačná politika, koordinácia, programovanie a manažment projektov, hardvér, softvér, prostredie, zaobchádzanie s originálnym materiálom, uchovanie matričných súborov, formáty súborov, voľba médií, stratégia uchovávania, preformátovanie, ľudské zdroje, výskum, školenie personálu, vystavovanie zdrojov – zber metaúdajov, distribuované vyhľadávanie, alerting, webové služby, RDF a Web Ontológie. Konverzia textových materiálov stojí na 4 pilieroch informačnej architektúry: klasifikácia, navigácia, vyhľadávanie, metaúdaje. V každej z týchto oblastí má microform bohaté skúsenosti a referencie.